Skip to main content

PROFESIONÁLNA OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Ťažiskom činnosti SBS ARES SECURITY je bezpečnostná – organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojho ústredia v Bratislave.

Svojím zákazníkom ponúkame okrem zabezpečovania poriadku na miestach s veľkou koncentráciou osôb aj komplexnú fyzickú ochranu osôb (bodyguarding) a iné druhy bezpečnostných ochranných služieb podľa požiadaviek zákazníka:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, (obchodné spoločnosti, predajne, stavby, reštauračné zariadenia, haly a pod.)
  • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (športové ihriská a štadióny, amfiteátre, domy kultúry, rekreačné zriadenia, nemocnice a pod.)
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (súkromné rodinné domy, viacbytové domy s bytmi v súkromnom, družstevnom alebo obecnom vlastníctve a pod.)
  • ochrana majetku pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osôb
  • ochrana osoby (Bodyguarding)
  • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového a kultúrneho podujatia
  • vypracovanie plánu ochrany
  • poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v bode 1. – 8.
  • prenájom nášľapného zábranného systému

Všeobecná ponuka služieb

Naša spoločnosť poskytuje služby iba na zmluvnom základe. V prípade záujmu zákazníka o služby SBS ARES SECURITY naši odborní pracovníci vypracujú návrh zmluvy na poskytovanie bezpečnostných služieb, v ktorom sa vyšpecifikuje druh požadovanej služby, jej vecný a časový rozsah, počet bezpečnostných pracovníkov, spôsob a množstvo použitých vecných bezpečnostných prostriedkov a objekt, na ktorý sa poskytovaná forma ochrany vzťahuje, prípadne ďalšie osobitné požiadavky zákazníka z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a ochrany určeného objektu.

Zachovanie mlčanlivosti

Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

Zodpovednosť za škodu

Naša spoločnosť zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas výkonu služby, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania platných právnych predpisov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí bezpečnostnej služby pracovníkmi našej spoločnosti.